Zadzwoń do nas: 15 642 70 79

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dilab Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli (dawniej: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Dilab” – Diagnostyka Medyczna Robert Szewc), Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000693239, NIP: 8652566890, REGON: 368151337, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000,00 zł., określany dalej jako: „Dilab Sp. z o.o.”.

Inspektor Ochrony Danych:


W Dilab Sp. z o.o. został powołany Inspektor Ochrony Danych – adres: Inspektor Ochrony Danych Dilab Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 13, 37-450 Stalowa Wola; e-mail: iod@dilab.com.pl; dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej: https://dilab.com.pl/ oraz w placówkach Dilab Sp. z o.o.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:


Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej. Jeżeli wyraził/a Pan/Pani na to zgodę, Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane również w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. Jeżeli zdecydował/a się Pan/Pani na korzystanie ze służącej do dostępu do wyników wykonanych badań platformy  nformatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ w oparciu o umowę o świadczenie tejże usługi, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane także w celu zawarcia i wykonania tej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO.

Odbiorcy danych:


Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli  dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym i tylko zgodnie z naszymi poleceniami oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:


Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:


Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:


Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:


1) prawo dostępu do danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych osobowych;

3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Dilab Sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych na potrzeby wykonania medycznych badań diagnostycznych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa wykonania tychże badań. Podanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości otrzymywania ofert dotyczących produktów i usług Dilab Sp. z o.o. Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usługi dostępu do wyników na platformie informatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ jest wymogiem umownym, a konsekwencją niepodania tych danych będzie odmowa świadczenia tejże usługi.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:


Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

wvm7x_